Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Krajská veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka

Krajská veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj
Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové


Č. j. SVS/2017/020004-H


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) v lokalitě Žďár nad Orlicí,
GPS: 50°7'6.927"N, 16°4'1.371"E

Opatření v ochranném pásmu
1) Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:
a) provést nejpozději do 14. 2. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena
drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze
těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků
chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy
budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí
musí být předány na KVS nejpozději do 15. 2. 2017 na formulářích uvedených v příloze
(Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání lze realizovat
elektronicky na adresu: posta.kvsh@svscr.cz


b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi
chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;


c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení
uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné
odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP
2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších
živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem
provést desinfekci nádoby přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný;


d) spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně
žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo
nemocných ptáků;


2) Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:
a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí
respektive umístit ptáky do uzavřených prostor, zamezit vniku volně žijícího ptactva
do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů
do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů
z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících
ptáků, a dále zajistit co nejrychlejší bezpečné uložení kadáverů za účelem jejich svozu a
neškodnému odstranění asanačním podnikem;


b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny
hlásit na krajskou veterinární správu - telefonní číslo +420 720 995 210;


c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo
jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i
veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem
s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný. Uvedené platí i pro dopravní
prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo
je opouštějí;


d) k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily
hospodářství, s výjimkou obytných částí, a aby tyto záznamy byly na požádání předloženy
orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.


3) V ochranném pásmu se nařizuje:
a) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení
však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů
hospodářství, v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí
v tomto hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo
chované v zajetí chovány;


b) dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující
do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;


c) zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu z hospodářství
v ochranném pásmu bez souhlasu krajské veterinární správy,


d) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí,


e) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného
v zajetí,


f) zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou,
jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích,
s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství,
anebo při přepravě v železniční dopravě, a dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek,
porcoven a chladíren, s výjimkou masa:


1. z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné
pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže
pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma,
nebo
2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce
v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a
přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni. Uvedené
zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při
přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez
překládky nebo bez zastávky.


Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.

Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem
onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií,
sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami
na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba
je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je
hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných
ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází
nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují
peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu
aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti.
U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus
je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Nařízení musí být každému
přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.